חיפושדלג על חיפוש
נושאים נפוציםדלג על נושאים נפוצים
אזור כפתורי נושאים נפוצים
סוף אזור כפתורי נושאים נפוצים
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

טופס בקשת הצטרפות

שדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה
 
הצהרת פרישה משרות קבע
1. אני הח"מ מצהיר/ה בזאת שפרשתי משרות קבע בצה"ל.
בתאריך פרישה:
*
*
*
והנני זכאי/ת לקיצבת פרישה לפי סעיף 14 לחוק שרות קבע לצבע הגנה לישראל (גמלאות) תשי"ד 1954.
2. אני הח"מ מצהיר/ה בזאת שבמשך שרותי בקבע לא הורשעתי בעבירה פלילית בבית דין צבאי.
3. אני מבקש/ת בזאת להתקבל כחבר/ה בארגון "צװת".
4. חתימתי כאן הינה הוראת קבע וייפוי כוח בלתי חוזר למופ"ת לנכות מקיצבתי ולהעמיד לזכות "צװת" ארגון גמלאי צה"ל את סכומי דמי החבר המפורטים להלן או כפי שייקבע בעתיד בהתאם להחלטות אסיפת הנבחרים של הארגון ולתקנון הארגון 41 ש"ח כדמי חבר מדי חודש החל מ 1- ב
5. כמו כן אני נותן/ת ייפוי כוח בלתי חוזר למופ"ת לנכות מקיצבתי כל תשלום אחר לטובת הזכאי לקבלו, והכל בהתאם להחלטות אסיפת הנבחרים של הארגון ולתקנון הארגון.
6. ידוע לי כי לגבי כל תשלום שאינו לארגון אהיה רשאי/ת להודיע כי איני מסכים/ה לניכויו, וזאת תוך תקופת הזמן שנקבעה, והכל בהתאם להחלטות אסיפת הנבחרים של הארגון ולתקנון הארגון.
7. אני מסכים/ה ומאשר/ת כי "צװת" יקבל על-פי בקשתו ממופ"ת ו/או מכל גוף אחר בצה"ל כל מידע המתײחס לשרותי בצה"ל, לרבות בדבר משכורת, תנאי פנסיה ותנאים נלווים, לשימוש "צוות", בהתאם לשיקול דעתו של "צוות" לצורך ייצוגי, שמירה והגנה על זכויותיי ועל תנאי הפנסיה שלי.
פרטים אישיים
*
*
*
*
תאריך לידה
*
*
*
*
*
*
*
*
*
כתובת מגורים
*
*
*
*
*
נתוני פרישה
*
תאריך פרישה
*
*
*
*
*
נתוני השכלה
*
חתימה וצירוף מסמכים
*
*
* חתימה דיגיטאלית
נקה
*
 
תאריך : 24/09/2023
בקשת הצטרפות לביטוחי הבריאות והסיעוד של "צװת"
אני החתום/ה מטה מבקש/ת להצטרף ל
*
*
לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד